کارگاه اموزش تولیدمحتوای الکترونیکی بصورت تعاملی(interactive)

tolid-mohtava-interactiveتعریف آموزش اینتراکتیو (Interactive Learning):

به آموزشی گفته میشود که مدرس در زمان تدریس در محتوای آموزشی ، به یادگیرنده دستوراتی را میدهد و از یادگیرنده میخواهد که دستورات را انجام دهد و تا زمانیکه دستورات مورد نظر بدرستی انجام نگیرد ، یادگیرنده به مرحله بعدی نخواهد رفت و محتوای اموزشی مراحل بعد را نمایش نخواهد داد.


برخی از فرامینی که مدرس در محتوای اموزشی از یادگیرنده میخواهد تا انجام میدهد میتواند به شکلهای مختلف باشد که عبارتند از:

1- وارد کردن عدد باشد(در محتواهای اموزشی مثل ریاضی)

2-  وارد کردن یک متن(محتوای اموزشی مثل زبان انگلیسی)

3-کلیک در یک ناحیه خاص باشد ( محتوای آموزشی کامپیوتر )

4- کشیدن یک شی و قرار دادن در یک محل خاص باشد(محتوای آموزشی آزمایشگاهی)


 

در کلاسهای آموزش تولید محتوا یاد میگیرید که چگونه اموزشهای اینتراکتیو برای مخاطبانتان تولید کنید .

شرکت کنندگان درکارگاه اموزش تولید محتوا در بخش تولیدآموزش اینتراکتیو ، به روشهای تولید محتوا بصورت اینتر اکتیو مسلط شده و توانایی کار بانرم افزارهای مورد نیاز را فراخواهند گرفت و در کارگاه نمونه های مختلفی را تولید خواهند نمود.

tolid-mohtava-interactive-content