تیم تولیدکننده محتوای آموزشی

توليد محتوي الكترونيكي به صورت حرفه‌اي يكي از الزامات هوشمندسازي مدارس است. در بسياري از موارد افراد سعي مي‌كنند به تنهاي محتوي الكترونيكي را به صورت آماتوري توليد كنند. در صورتي كه محتوي الكترونيكي توليد شده توسط گروه‌هاي حرفه‌اي، كارايي بيشتري داشته و مي‌تواند تاثيرات اساسي‌تري در بهبود فرآيند ياددهي يادگيري بر جاي گذارد. براين اساس مجموعه تخصص‌هاي ذيل براي توليد يك محتوي حرفه‌اي مورد نياز است:

     الف : طراح آموزشي: وي مسئول طراحي و سازماندهي پايگاه قواعد آموزشي، تبيين فرايندها و مسيرهاي يادگيري لازم،  شناسايي رسانه هاي مورد نياز محتوا، تهيه سناريوي اصلي ارائه محتويات و فرايندهاي ارزيابي و تهيه سناريوي مربوط به فيلمها و بخش‌هاي تعاملي است. طراح آموزش بايد با فرآيند ياددهي يادگيري به صورت كامل آشنا بوده و بتواند براساس نظريه‌هاي يادگيري، بهترين سناريو و طرح را براي محتوي الكترونيكي تهيه نمايد. معلمين با تجربه كه با فرآيندهاي آموزشي به خوبي آشنا هستند مي‌توانند طراحان آموزشي مناسبي باشند.

     ب: متخصص برنامه درسي: اين فرد كه در اغلب موارد معلم مدرسه است. محتوي الكترونيكي اوليه را براساس برنامه درسي در اختيار دارد. در مدارس هوشمند منبع اصلي براي تهيه محتوي، كتاب‌هاي درسي و در مرحله دوم كتاب‌هاي كمك‌درسي است. معلم منابع آموزشي را مشخص نموده و در اختيار ساير اعضاي گروه قرار مي‌دهد.

      ج: پياده‌ساز: فردي است كه ابزارهاي توليد محتوي الكترونيكي را به خوبي مي‌شناسد و به آنها تسلط دارد. وي با استفاده از ابزارهاي گرافيكي و توليد محتوي، ابتدا اجزاي محتوي را پياده‌سازي نموده و سپس اين اجزا را با يكديگر يكپارچه مي‌كند. اين فرد محتوي خام را براساس سناريوي تهيه شده و همچنين منابع آموزشي در دسترس با هماهنگي ساير اعضاي گروه به محتوي چند رسانه‌اي تبديل مي‌كند.