تولیدمحتوا برای یادگیری کتاب 4000 لغت انگلیسی


تولیدمحتوا برای یادگیری کتاب 4000 لغت انگلیسی شروع شد و تا پایان تیر ماه در اختیار علاقمندان و موسسات اموزشی که زبان انگلیسی تدریس میکنند قرار خواهد گرفت.

در این نرم افزار امکان دسترسی آسان به کلیه سرفصلهای کتاب و تمرینها فراهم شده و به مباحث درسی به محتوای الکترونیکی تبدیل میگردد.