تعاریف آموزش الکترونیکی

اسامی و تعاریف متعددی از اموزش از راه دور وآموزش الکترونیکی شده است که بعضی از انها به شرح زیر است:

یادگیری از راه دور (Distance Learning) :

فرایندی که فرصتهای یادگیری وتبادل دوطرفه اطلاعات را به آموزش گیرندگان در زمان ، مکان  وفرمهای مناسب وراحتی ارائه میدهد.

آموزش از راه دور (Distance Education) :

موقعیتی که استاد ودانشجو در محل و زمان متفاوتی بوده و کنترل بیشتر در دست یادگیرنده بوده و تکنولوژی ارتباطات نیز واسطه بین این دو میباشد.

یادگیری انلاین (Online Learning) :

معادل اصطلاحی دیگر برای این نام ، عبارت یادگیری بر پایه شبکه (Web-based Learning)  میباشد.این نوع یادگیری تنها بخشی از تکنولوژی اطلاعات را بکار گرفته که شامل اینترنت ، اینترانت و اکسترانت میباشد.

یادگیری الکترونیکی (E-Learning):

معادل اصطلاحی دیگر برای این نام عبارت از یادگیری بر پایه تکنولوژی که همان تکنولوژی It  است، میباشد.در این روش تنوع بسیار بیشتری از فرایندها ، نرم افزارها ، کلاسهای مجازی ، همکاریهای دیجیتالی استفاده میشد که در کنار ابزارهای تکنولوژی دیگری که توسط روشهای فوق الذکر استفاده میشده به آنها اضافه میشود.

آموزش الکترونیکی (E-Traning):

معادل اصطلاحی آن یادگیری الکترونیکی شرکتی (Corporate E-Learning)  میباشد.در اینجا آموزش الکترونیکی بعنوان معادل (E-learning) بعلت نزدیک به ذهن بودن آن ، برای همه موارد فوق استفاده میشود.