اصطلاحات آموزش الکترونیکی و روشهای ارائه محتوای آموزشی

در آموزش الکترونیکی وانواع روشهای مختلف آن بعضاٌ از اصطلاحاتی استفاده میشود که بدون در نظرگرفتن مفهوم خاص استعمال شده ، باعث گمراهی خوانندگان وکاربران میشود.جهت پرهیز از این مشکل در حد امکان اصطلاحات فوق درادامه توضیح داده میشوند:

Synchronous :

منظور نوعی آموزش الکترونیکی است که در آن افراد ( اعم از اساتید، دانشجویان، متخصصین، مشاران و …) بصورت زنده و همزمان میتوانند با هم در ارتباط برقرار نموده و بصورت چهره به چهره ( منتهی از طریق شبکه و کامپیوترهای شخصی ) با هم تبادل افکار ونظریات یا اطلاعات نمایند.

Asynchronous :

نوع دیگری از آموزش الکترونیکی است که در آن زمان و مکان مشخصی مطرح نبوده و افراد در هر زمان و مکانی که بخواهند ، می توانند وارد شبکه شده و تبادل اطلاعات نمایند.

Multimedia:

نوعی از تکنولوژی اموزشی است که در آن انواع مختلف تکنولوژیهای موجود از قبیل : تصویری ، صوتی ، گرافیکی ، نوشته ای ، کارتون (Animation)  برای اموزش و انتقال مفاهیم یا اطلاعات استفاده میشود.

Computer-Based Traning  : 

در این روش آموزش الکترونیکی از کامپیوتر و ابزارهای مرتبط با آن از قبیل CD-ROM ،DVD  و ویدئوهای اموزشی استفاده شده و افراد با خریداری یا اجاره آنها در هر محلی که بخواهند به کمک کامپیوترهای شخصی خود و یا از طریق موبایل یا تبلت آموزش می بینند.در این روش از شبکه و اینترنت خبری نبوده و نوع اولیه آموزش الکترونیکی میباشد.

Web-Based Traning :

 شبیه روش Computer-Based Traning میباشد با این که از طریق اتصال به شبکه جهانی اینترنت تبادلات فوق انجام میگردد.

Internet Based Traning :

شبیه روش Web-Based Traning میباشد.با این تفاوت که از طریق اتصال به شبکه های داخلی سازمانها وشرکتها تبادلات فوق انجام می گردد.